Algemene voorwaarden

Bungalowpark Hoogwolde

Algemene voorwaarden

Bungalowpark
Hoogwolde in Nunspeet

1. Verhuurder is gebonden aan een overeenkomst als de daarin vermelde eerste betaling is ontvangen. Wanneer de tweede betaling niet op tijd is ontvangen, heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst te ontbinden zonder dat de huurder recht heeft op eniger restitutie of compensatie.

2. Wij geven u in overweging een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw bank of verzekeringsagent.

3.Huurder wordt geacht de bungalow met de daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard overeenkomstig de in het gehuurde aanwezige inventarislijst, tenzij hij binnen vier uren na het betrekken van de bungalow bij de verhuurder bezwaar heeft gemaakt.

4.Het is de huurder niet toegestaan de bungalow aan derden in de onderhuur of gebruik af te staan, noch meer personen daarin te laten overnachten dan in de huurovereenkomst werd overeengekomen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

5.Huurder verplicht zich de bungalow netjes en proper te bewonen, waarbij hij zich verbindt alle schades aan de bungalow, huisraad, stoffering etc. direct te vergoeden voor zover door toedoen van huurder of diens huisgenoten ontstaan.

6.Bij het in gebreke blijven van financiële verplichtingen jegens verhuurder zullen alle extra kosten zoals incasso kosten, wettelijke rentes en/of procedurekosten voor rekening van de huurder zijn.

7.Huurder dient de bungalow bij vertrek netjes en opgeruimd achter te laten.

8.Het is niet toegestaan in de bungalow andere toestellen voor kook-  verwarming - of was doeleinden te gebruiken  dan die welke door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.

9.Huurder en huisgenoten betreden de bungalow en het bungalowpark op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel ontstaan door gebruik van de bungalow.

10.Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen van huurder.

11.Verhuurder is gerechtigd na afspraak met huurder de bungalow op redelijke tijden te doen bezichtigen door aspirant huurders.

12.Verhuurder behoudt zich het recht voor om huurder, zo dit noodzakelijk blijkt te zijn, een andere, gelijkwaardige bungalow toe te wijzen dan de bungalow die werd gereserveerd.

13.Huisdieren mogen alleen worden meegenomen als dit blijkens de huurovereenkomst, vooraf is overeengekomen. Huisdieren dienen steeds aangelijnd te zijn en mogen op generlei wijze last veroorzaken.

14.Het is niet toegestaan bij de bungalow caravans, tenten of andere kampeerartikelen te plaatsen.

15.De maximumsnelheid op het park is 15 km/per uur

16.Het is huurder verboden door het maken van lawaai of muziek overlast te veroorzaken. Op Bungalowpark Hoogwolde is het niet toegestaan vuurwerk af te steken.

17. Huurders hebben zich te houden aan de parkregels, vastgelegd in artikel 3 van het reglement van 'vereniging van eigenaren Hoogwolde'. Een exemplaar van de tekst van dit artikel bevindt zich in ieder bungalow.

18.Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst te ontbinden,
zonder enige restitutie of compensatie aan huurder indien:

a. huurder de bungalow voortijdig verlaat
b. huurder de bungalow niet voor 20.00 uur betrekt op de dag waarop de huurtermijn begint, zonder hiervan voorafgaand schriftelijk mededeling te hebben gedaan.
c. huurder zich niet aan de algemene voorwaarden houdt, zulks ter beoordeling van verhuurder.

19. Het is NIET toegestaan om in de bungalows te roken.

Juni 2019
Hoogwolde v.o.f.  N.Brandwijk
Ericaweg 9
8072 PV  Nunspeet
Tel: 0341-252379
Email : info@hoogwolde.nl